Histora zmian

2018-11-20 wersja: 5.18.11.20

 • dodana możliwość zapisania wielu ustawień filtrowania polis przy każdym raporcie - ustawienia mogą być zapisane jako widoczne dla wszystkich użytkowników lub jako widoczne tylko dla zalogowanego użytkownika
 • dodana opcja (Opcje->Konfiguracja programu->zakładka "Inne"): po wybraniu formy płatności "gotówka" oznacz że rata jest zapłacona
 • dodana możliwość ustawienia koloru czcionki dla polis nie podlegających wznowieniu
 • dodany wydruk uproszczony listy spraw
 • dodana zakładka "Reklamacje" umożliwiająca ewidencję zgłaszanych reklamacji oraz generowanie pism na bazie zgromadzonych danych
 • dodane uprawnienia "Dostęp do archiwum raportów" (domyślnie wyłączone) i "Dostęp do archiwum raportów - tylko własne raporty" (domyślnie włączone)
  dodana opcja w menu "Narzędzia->Administracja->Codzienne przypomnienie o wykonaniu kopii" - jej włączenie generuje komunikat przy starcie programu przypominający o konieczności wykonania kopii bezpieczeństwa bazy danych. Z poziomu komunikatu można wykonać od razu kopię bazy.
 • w oknie filtrowania danych do raportów dodana możliwość filtrowania po polu "Komentarz" (z danych raty).
 • poprawiona opcja odzyskiwania hasła SMS-em dla wersji sieciowych.
 • na wydruku kartoteki klienta w kolumnie "Osoby na polisie" dodane drukowanie osób z zakładki współwłaściciele z danych pojazdu
 • na zakładce "Obsługa klienta" dodane oznaczenie dla spraw zakończonych

2018-09-24 wersja: 5.18.9.24

 • w słowniku nazw polis przy wprowadzaniu ryzyk dodana kolumna "Kolejność" która odpowiada za sortowanie ryzyk
 • na zakładce "Obsługa klienta" pod prawym przyciskiem myszki dodana opcja "Przepisz sprawę/notatkę do innej osoby"
 • w oknie sprawy powiększone pole na notatkę i dodana możliwość automatycznego wstawienia podpisu i daty
 • w opcji "Magazyn" dodana historia operacji i wydruk "POTWIERDZENIE WYDANIA DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA"
 • w oknie podziału na raty dodana możliwość wprowadzenia formy płatności
 • w filtrowaniu osób dodane kryterium "oznaczenie osoby"
 • w oknie edycji pisma z szablonu dodany eksport do PDF
 • przy wyszukiwaniu polisy np numerem rejestracyjnym podświetlenie ustawia się teraz na najnowszej polisie
 • nowa opcja "zakładka Inne"-> "Przy oznaczaniu wpłaty raty jako datę inkasa wstaw: datę terminu wpłaty, datę bieżącą"
 • wyszukiwanie na liście osób przeszukuje teraz również REGON
 • dodana opcja w generowaniu pism "tylko osoby bez wprowadzonego numeru telefonu komórkowego"
 • dodany raport zestawienie inkasa w rozbiciu na TU i oznaczenie polisy
 • dodana możliwość wydruku na zakładce "Kalendarz"
 • dodana możliwość wybrania (w "Słowniki->Kody pocztowe") domyślnej miejscowości jaka ma się wstawić po wpisaniu kodu w danych osobowych
 • poprawione wstawianie numeru telefonu agenta w szablonach SMS/e-mail
 • w opcji "Faktury" dodany raport "Zestawienie faktur"
 • na zakładce "Osoby" dodany wydruk etykiet adresowych oraz możliwość adresowania kopert dla zaznaczonych osób
 • dodany eksport danych z bazy do pliku CSV
 • na zakładce "Polisy" dodana możliwość wydruku informacji o polisie
 • dodana opcja serwisowa: Narzędzia->Administracja->Serwis->Napraw słownik ulic - poprawiająca słownik ulic których nazwa zaczyna się cyfrą
 • w kartotece klienta zwiększona ilość drukowanych informacji dla osób na polisie (adres, PESEL)
 • zmiany w odczycie polisy z pliku PDF - dodatkowe okno z wyborem szablonu odczytu 

2018-06-29 wersja: 5.18.6.29

 • w opcji generowania pism dodana możliwość generowania jednego pisma niezaleznie od ilości polis danego klienta. Do tego trybu (tryb zbiorczy) dodane zostały specjalne pola do wstawienia do dokumentu: "Tabelki do trybu zbiorczego" (np tabelka: data, numer polisy, TU i nazwa polisy, pojazd)
 • w opcji skanowania kodu z dowodu rejestracyjnego dodana możliwość wykorzystania jako kamery aplikacji na telefon z systemem Android (aplikacja dostępna bezpłatnie w sklepie Google Play pod nazwą AgentM6 Kamera)

 

 • dodana opcja generowanie etykiet adresowych (Poczta->Pisma)
 • w sprawach dodana możliwość podpinania dokumentów
 • w sprawach dodane pole "kolor"
 • dodana opcja "Archiwum raportów" (zakładka "Raporty")- każdy wygenerowany raport można zapisać teraz do archiwum.
 • z zakładki Poczta dodane przejście do zakładki osoby z ustawioną pozycją odbiorcy sms-a, e-maila czy pisma
 • w zakładce Poczta->SMS dodany raport "Rozliczenie sms-ów" wyświetlający liczbę wysłanych sms-ów w zadanym okresie w rozbiciu na użytkowników, oraz raport "Zestawienie"
 • dodany komunikat informujący o braku numeru polisy (przy próbie dodania polisy bez numeru)
 • dodane nowe opcje do włączenia do drukowania w polu "Uwagi" na raportach: oznaczenie polisy, nazwa TU, dwa wybrane pola z danych dodatkowych (np numer zielonej karty, certyfikat lub inne)
 • dodane nowe uprawnienie: Dodawanie dokumentów z szablonu
 • poprawione "przechodzenie" klawiszem Enter po polach na "dokumencie prowizyjnym"
 • w oknie dodawania danych współwłaścicieli dodana możliwość przepisania danych adresowych z danych ubezpieczającego
 • w oknie dodawania danych współwłaścicieli dodana kontrola poprawności numeru PESEL
 • w oknie ułatwiającym kopiowanie danych do schowka dodano pole numer telefonu
 • dodana opcja "Narzędzia - Administracja - Usuwanie danych - Usuń dołączone dokumenty z wygasłych polis" - przed usuwaniem program pyta się o datę, od której ma nastąpić operacja i żąda dodatkowego potwierdzenia
 • poprawka zapisu notatki w danych sprawy ("gubienie" polskich znaków)
 • wydruk z opcji "Rozliczenie prowizji otrzymanych z TU" zachowuje sortowanie takie jak ustawione w tabelce
 • w opcji "Poczta->Pisma" dodana kolumna "Data sprawy" - kliknięcie na nią pozwala na posortowanie pism w kolejności terminów (wznowień, płatności itp)
 • w filtrze polis i opcji przygotowania pism, sms-ów i emaili dodane pole "Rodzaj" umożliwiające filtrowanie rodzajem polisy (komunikacyjna, majątkowa, na życie)
   

2018-06-04 wersja: 5.18.6.4

 • w menu "Narzędzia" dodana opcja "Anonimizuj dane klienta". Opcja ta usuwa:
  - dane osobowe w danych klienta: nazwisko (zastępowane znakiem XXX), imię, nazwę firmy, ulicę, numer adresowy, miejscowość, pocztę, pesel, NIP, REGON, data urodzenia, numer D.O., datę wydania D.O., numer prawa jazdy, data wydania prawa jazdy, EKD, telefony, dane użytkownika, uwagi, szkody, nazwa skrócona, oznaczenie
  - dokumenty dołączone: do klienta, do polis klienta, do pojazdów w polisach klienta
  - dane polis: numer (zastępowany znakiem X), dane pojazdów, numer konta do wpłat, osoby dołączone do polis, dane użytkownika, uwagi
  Pozostawiane są dane dotyczące płatności, co umożliwia analizę przypisu (na wykresach, mapie i raportach).
  Ustawiana jest bezterminowa data zgody na przetwarzanie danych.
  Opcja wymaga uprawnień do edycji i usuwania danych.
 • w opcji "Okno ułatwiające kopiowanie danych do schowka" dodana możliwość kopiowania danych współwłaścicieli
 • do opcji dodawania polisy z pliku PDF dodane nowe szablony: AXA komunikacja i UNIQA koszty podróży
 • poprawiony import polis (dokumenty dołączone do polisy)
 • w raportach dodana możliwość filtrowania po oznaczeniu osoby
 • dodana walidacja numeru VIN
 • dodany podział na 3 raty (kwota 2/5, 2/5, 1/5)
 • kwota raty rozliczonej z TU wyświetlana jest z podkreśleniem (w prawym dolnym rogu zakładki "Osoby")
 • w opcji generowania SMS-ów dodany wybór: wszystkie raty lub druga i kolejne
 • w opcji raportów -> informacje umieszczane w kolumnie „Uwagi” dodane pole "nr konta"
 • w opcji wyszukiwania polisy dodana możliwość wpisania numeru dowodu wpłaty
 • dodane uprawnienie "Eksport/import polis"
 • w menu Opcje->Konfiguracja programu zakładka "Inne" dodana opcja "Wciskanie klawiszy w tabeli osób" która umożliwia wybór między natychmiastowym filtrowaniem a wyszukiwaniem osoby
 • w słowniku nazw polis dodana opcja umożliwiająca kopiowanie wybranej nazwy do innego TU (wraz z ryzykami i prowizjami)
 • dodane sortowanie wygenerowanych pism w korespondencji seryjnej po nazwie adresata
 • dodana opcja adresowania koperty w danych osobowych
 • w oknie edycji danych polisy dodane skróty klawiaturowe do przechodzenia między zakładkami
 • po wejściu w pole telefon komórkowy w danych osobowych kursor ustawiany jest za tekstem (+48) co pozwala na natychmiastowe wpisywanie numeru telefonu
   

2018-04-25 wersja: 5.18.4.25

 • w menu „Narzędzia” dodana opcja „Magazyn druków”. Numery polis wprowadzone na magazyn mogą być automatycznie zdejmowane ze stanu jeśli numer zostanie wprowadzony w czasie edycji polisy na zakładce „Dane dodatkowe” w polu zdefiniowanym jako „Magazyn druków”. W oknie definicji pola należy wprowadzić nazwy polis pod jakimi druk występuje w słowniku nazw polis. Np. jeśli w TU AAA druk jest wprowadzony pod nazwą ZK, a w TU BBB pod nazwą ZIELONA KARTA to należy obie te pozycje umieścić na liście definicji pola. Dzięki temu przy dodawaniu polisy (po wybraniu TU) podpowiadane będą właściwe numery polis z magazynu.
   

 • zmienione okno słownika polis

 • dodana możliwość skanowania kodu Aztec z dowodu rejestracyjnego w oknie edycji polisy. Jeśli zeskanowany numer rejestracyjny jest już wprowadzony to dane zostają uzupełnione o te zaczytane z dowodu.

 • w raportach dodane pole „Numer wykazu” i opcja umożliwiająca automatyczne wpisanie tego numeru do pola „Uwagi” przy każdej polisie objętej wykazem.

 • dodany raport „Wykaz ubezpieczonych pojazdów (wersja 3)”

 • dodany wykres „Potencjalna prowizja w ujęciu miesięcznym”

 • w menu „Narzędzia›Administracja” dodane opcje „hurtowego” oznaczenia zgody na przesyłanie SMS i korespondencji dla wprowadzonych osób
   

2018-04-14 wersja: 5.18.4.14

 UWAGA dla użytkowników wersji sieciowej (NET): ta aktualizacja wymaga również aktualizacji serwera

 • dodana możliwość wystawiania dowodów wpłat (KP)

 

 • dodany nowy wykres "Struktura sprzedaży w rozbiciu na TU"
 • dodana możliwość definiowania słownika dla pola "forma płatności"

 

 • poprawki błędów

2018-04-06 wersja: 4.18.4.6

 • dodana możliwość wpisania danych z głownej bazy osób na zakładce "Osoby na polisie" w danych polisy
 • dodana możliwość edycji słownika form płatności

 

 

 • w edycji danych użytkownika dodany podgląd i edycja daty ostatniej zmiany hasła
 • poprawiona edycja raty w opcji rozliczenia prowizji z TU
 • zmieniona logika dodawania pisma z szablonu do osoby: teraz generowany jest podgląd z możliwością wydruku i dopiero w nim podejmujemy decyzje czy dokument zapisac czy nie
 • w opcji skanowania dodany wybór czy plik ma być zapisany w formacie PDF czy JPG (uwaga: jpg pozwala na zapis tylko jednej strony skanu)
 • wpisanie daty inkasa ustawia znacznik "rata zapłacona"
 • w słowniku użytkowników dodana opcja "Przenieś" która pozwala na przeniesienie osób/polis/rat/spraw/notatek wybranego agenta do innego
 • dodany raport: przypis i inkaso w rozbiciu na miesiące
 • dodana możliwość edycji koloru osoby bezpośrednio w głównej tabeli osób
 • poprawki błedów - serdecznie dziękujemy za nadesłane raporty

2018-03-01 wersja: 4.18.3.1

 • zmienione wyświetlanie rat i dodane pod ratami okienko z uwagami zapisanymi w wybranej polisie (zaznaczony trójkącik rozwija listę rat z rozbiciem na ryzyka)

 

 • dodane wyszukiwanie polis po marce/modelu i numerze vin pojazdu
 • w opcji wczytywania polisy z PDF dodana możliwość automatycznego podłączenia wczytywanego PDF-a do polisy (do zakładki "Dokumenty")
 • pod prawym klawiszem myszki dodana opcja przepisania polisy do innej osoby

 

2018-02-27 wersja: 4.18.2.27

 • poprawki importu danych z poprzedniej wersji programu
 • dodany eksport faktur do formatu JPK_FA

2018-02-23 wersja: 4.18.2.23

 • poprawki znalezionych błedów (dziękujemy za nadesłane raporty)
 • dodane filtrowanie osób polem "uwagi"
 • dodane wyszukiwanie polis po polu "uwagi" 
 • w opcji tworzenia raportów dodana możliwość wskazania osoby i wygenerowania raportu tylko dla tej jednej wybranej osoby
 • poszerzone opcje tworzenia szablonów e-maili o możliwość dodania pól z bazy danych
 • dodana opcja wysyłania e-mali przez program pocztowy:
a) nowa zakładka w opcjach programu:

 

b) przycisk wysyłania e-maila programem pocztowym (w oknie edycji e-maila)

 

 

2018-02-08 wersja: 4.18.2.8

 • w raportach dodane opcje pozwalające na wybór zawartości pola "Uwagi"